Contactformulier

Jurgen ter Huurne, gevestigd aan Oude Boekeloseweg 96, 7481 AA te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: http://www.jurgenterhuurne.nl
Adres: Oude Boekeloseweg 96, 7481 AA Haaksbergen
Telefoon: +31654691750
 
Jurgen ter Huurne is de functionaris gegevensbescherming van Jurgen ter Huurne. Hij is te bereiken via info@jurgenterhuurne.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jurgen ter Huurne verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jurgenterhuurne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jurgen ter Huurne verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Jurgen ter Huurne neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jurgen ter Huurne) tussen zit. Jurgen ter Huurne gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: AWStats statistiekenteller. AWStats is een online tool die wij gebruiken om onze websitestatistieken te onderzoeken. Uit de statistieken die AWStats verzamelt, kunnen wij bepaalde conclusies trekken. Wellicht moeten wij een bepaalde pagina wat aanpassen of juist een pagina verwijderen. Dit alles is om de statistieken van onze website te verbeteren. Dit heeft geen gevolgen voor de bezoeker, de verzamelde gegevens worden uitsluitend intern gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Jurgen ter Huurne bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uw naam en emailadres worden direct verwijderd zodra uw vraag/opmerking is afgehandeld. Wij hanteren derhalve geen bewaartermijnen voor de gevraagde persoonsgegevens bij ons contactformulier.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jurgen ter Huurne verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jurgen ter Huurne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jurgen ter Huurne en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jurgenterhuurne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Jurgen ter Huurne wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jurgen ter Huurne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jurgenterhuurne.nl

Wie zijn wij?

Jurgen ter Huurne
Oude Boekeloseweg 96
7481AA Haaksbergen
The Netherlands
Phone: (+31) 06-54691750
Email: info@jurgenterhuurne.nl

KvK: 08160774
BTW: NL001405487B72

Openingstijden: Uitsluitend op afspraak.

Waar vindt u ons?